• Blijf op de hoogte van het actuele nieuws, huuraanbod en projecten van Stadsherstel Historisch Rotterdam via onze nieuwsbrief.

december 2021

Actueel Stadsherstel Historisch Rotterdam NV zoekt een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Vacature

Vanwege het aflopen van een benoemingstermijn van een van de leden is deze vacature ontstaan. De raad heeft het voornemen het nieuwe lid per 29 juni 2022 te benoemen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Het nieuw te benoemen lid heeft bij voorkeur (naast de algemene vereisten) deskundigheid, kunde en ervaring op één of een combinatie van meerdere van de navolgende onderdelen:

 • Historisch erfgoed/restauratie;
 • Relatiemanagement en communicatie.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw en/of iemand met een niet-westerse migratieachtergrond.

De Raad van Commissarissen vergadert normaliter vier keer per jaar. Het betreft een onbezoldigde functie. Een commissie vanuit de Raad zal de gesprekken voeren met potentiële kandidaten en er vindt ook een gesprek met de directeur plaats. De benoemingsperiode is 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van 2 periodes van 4 jaar. Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met Daan Sperling, voorzitter van de RvC via rvc@stadsherstel-rotterdam.nl. Reacties in de vorm van een korte motivatie en een cv kunt u tevens naar dit emailadres sturen (t.a.v. Daan Sperling).

Profielschets leden Raad van Commissarissen Stadsherstel Historisch Rotterdam NV

De Raad van Commissarissen (de Raad) van Stadsherstel Historisch Rotterdam NV (de vennootschap) houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken, aangevuld met haar specifieke taken zoals in de wet en in de statuten omschreven. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Daarnaast fungeert de Raad als werkgever van de directie.

De Raad bestaat uit zes personen en is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. Bij de vervulling van hun taak richten de leden zich naar het belang van Stadsherstel Historisch Rotterdam NV. Eén van de leden van de Raad wordt benoemd op voordracht van de gemeente Rotterdam.

Voor wat betreft de samenstelling van de Raad worden algemene en specifieke eisen gesteld aan de Raad als collectief, aan individuele leden en aan de voorzitter. In de Raad zullen diverse deskundigheden aanwezig moeten zijn om het gehele spectrum van de vennootschap te kunnen overzien. Het functioneren van de Raad is gediend bij een goede teamsamenstelling; de individuele leden dienen elkaar aan te vullen om in goede harmonie te kunnen samenwerken. Bij de samenstelling wordt in eerste instantie gekeken naar de benodigde kwaliteiten en aanvullend wordt gestreefd naar diversiteit in de samenstelling van de Raad. Onder diversiteit wordt hier verstaan de verscheidenheid in gender, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, culturele achtergrond en persoonlijkheidskenmerken.    

Algemene vereisten voor de leden

 • Elk lid herkent zich in de missie en visie van de vennootschap, heeft een binding met de stad Rotterdam en affiniteit met historisch erfgoed.
 • Elk lid heeft zicht op de stedelijke en bedrijfseconomische context waarbinnen de vennootschap opereert.  
 • Elk lid heeft – naast zijn/haar specifieke deskundigheid – de (toezichthoudende) ervaring en kennis om het beleid, het algemeen functioneren alsook de financiële huishouding en continuïteit van de vennootschap te beoordelen.
 • Elk lid zal graag (indien aan de orde) een advies- en klankbordfunctie vervullen ten opzichte van de directeur op het gebied van zijn/haar specifieke competentie. 
 • Elk lid beschikt over een relevant (Rotterdams) netwerk in het bedrijfsleven en/of de overheid en/of op het gebied van zijn/haar specifieke competentie(s).

Vereiste aanwezigheid van deskundigheid, kunde en ervaring in de RvC

Op de navolgende onderdelen is (professionele) kennis, kunde en/of ervaring bij voorkeur in de raad vertegenwoordigd. 

 • Eindverantwoordelijkheid in een leidinggevende positie.
 • Projectmatige vastgoed(ontwikkeling)/bouw en commercieel beheer hiervan.
 • Historisch erfgoed/restauratie.
 • Bedrijfsfinanciën, interne en externe controleprocessen.
 • Hedendaagse governancevereisten.
 • Organisatieontwikkeling, hr en ict.
 • Juridische kennis (algemene en vastgoedspecifieke), risicomanagement en compliance.
 • Rotterdams netwerk
 • Relatiemanagement en communicatie.
 • Bestuurlijke- en politieke stedelijke context (Rotterdam).

Over Stadsherstel Historisch Rotterdam NV

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV is een monumentorganisatie die in 1980 werd opgericht om actief bij te gaan dragen aan het behoud van historisch erfgoed in de stad Rotterdam. Bezorgdheid over het toenmalige gemeentelijk beleid met betrekking tot monumenten en historische structuren was een belangrijke drijfveer. Hoewel een ‘stichting’ als rechtsvorm zou passen bij de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie, is er gekozen voor een ‘NV’ om zo het bedrijfsleven te betrekken door het uitgeven van aandelen.

Hierdoor kon het eigen vermogen worden opgebouwd dat noodzakelijk is voor het verwerven en restaureren van historisch erfgoed.  

In 1989 sloot de gemeente Rotterdam zich aan als aandeelhouder van Stadsherstel Historisch Rotterdam samen met diverse grote Rotterdamse bedrijven en instellingen. Momenteel heeft Stadsherstel Historisch Rotterdam bijna tachtig aandeelhouders die alle van groot belang zijn voor het blijven nastreven van de doelstelling van de organisatie: het op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze behouden en exploiteren van monumentale en beeldbepalende gebouwen in Rotterdam e.o.

Stadsherstel Historisch Rotterdam heeft 23 monumentale gebouwen (in totaal circa 21.000 m2) in eigendom waarvan 17 als rijksmonument beschermd. Het betreft onder andere het Henkespand in Historisch Delfshaven, het Heinekengebouw in Oud-Crooswijk, het Wytpand in Delfshaven, Heerenhuis De Heuvel in Het Park en het voormalig Douanekantoor op de Kop van Zuid (Hotel Pincoffs). Na restauratie hebben de monumenten veelal semi-publiekstoegankelijke functies gekregen zoals horeca, kantoor, culturele functies en erfgoedlogies.

Organisatie

Stadsherstel Historisch Rotterdam is een kleine flexibele organisatie met momenteel zes vaste medewerkers. De organisatie wordt gekenmerkt door een Rotterdamse ‘no-nonsense’-mentaliteit met veel praktijkkennis op het gebied van restaureren, herbestemmen, beheer en financiën.

De kennis en kunde van de organisatie is door het ministerie van OCW erkend door aangewezen te worden als Professionele Organisatie Monumentenbehoud (POM). Stadsherstel Rotterdam is de enige organisatie in de regio Rijnmond met deze status.

Haalbaarheidsonderzoek, restauratie en herbestemming worden gefinancierd uit huuromzet, subsidies, laagrentende en marktconforme leningen, eenmalige bijdragen van fondsen en uit gestort aandelenkapitaal van de aandeelhouders. In sommige gevallen blijft de rol van Stadsherstel Historisch Rotterdam beperkt tot ‘adviseur’ voor derden op het gebied van restauratie en herbestemming.

www.stadsherstel-rotterdam.nl